Skip links

089 – 42 00 03
Ma t/m Vr 09:00 tot 17:00

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Opruimers-vergelijken.be voor Gebruikers

Rotterdam, januari 2020

Voor Gebruikers

Ten aanzien van de dienstverlening van Opruimers-vergelijken.be gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van Opruimers-vergelijken.be aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze worden kenbaar gemaakt.
 2. Dienst: de dienstverlening die door Opruimers-vergelijken.be wordt aangeboden door middel van de Website, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Opdrachtgevers en Opruimers in contact met elkaar kunnen komen in verband met het verrichten van werkzaamheden.
 3. Gebruiker: de internetgebruiker die op een of andere manier gebruik maakt van de Website, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot Opdrachtgevers en Opruimers.
 4. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Opruimer met gebruikmaking van de Website.
 5. Opruimer: de natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van de Website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever respectievelijk zich inschrijft voor dan wel een voorstel doet op één of meer opdrachten van een Opdrachtgever, niet zijnde een uitzendbureau of een daarmee vergelijkbare onderneming.
 6. Website: de website www.opruimers-vergelijken.be. VGL B.V. neemt deel aan het economisch verkeer, treedt naar buiten en verwerft bekendheid onder de naam Opruimers-vergelijken.be. Dientengevolge is Opruimers-vergelijken.be de handelsnaam van de rechtspersoon VGL B.V.
 7. VGL B.V : VGL B.V. is een besloten vennootschap met statutaire zetel op de Ludolf de Jonghstraat 41,  3043 JD, Rotterdam, Nederland.

Artikel 2 Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen Opruimers-vergelijken.be en de Gebruiker.
 2. Op de Diensten die door Opruimers-vergelijken.be aan Opruimer worden verleend zijn de specifieke voorwaarden, genaamd “Algemene Voorwaarden Opruimers-vergelijken.be voor Opruimer” van toepassing.
 3. Opruimers-vergelijken.be is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen Opruimers-vergelijken.be en de Gebruiker zijn overeengekomen.
 5. Opruimers-vergelijken.be wijst uitdrukkelijk eventuele algemene voorwaarden van de Gebruiker van de hand.
 6. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Opruimers-vergelijken.be, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 7. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Opruimers-vergelijken.be zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 3 Dienstverlening

 1. Opruimers-vergelijken.be biedt op de Website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Opruimers met elkaar in contact kunnen komen in verband met het verrichten van ontruimingsopdrachten. Opruimers-vergelijken.be heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de Website of anderszins. Opruimers-vergelijken.be is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.
 2. Opruimers-vergelijken.be heeft de inhoud van de Website met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
 3. Met name garandeert Opruimers-vergelijken.be niet:
 • dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen; en
 • dat derden niet de Website en/of de systemen van Opruimers-vergelijken.be onrechtmatig zullen gebruiken.

Artikel 4 Onderhoud

 1. Opruimers-vergelijken.be is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Opruimers-vergelijken.be ontstaat.

Artikel 5 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 1. De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens en e-mail gegevens die hij in het kader van de Dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de Dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.
 2. Opruimers-vergelijken.be behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten.
 3. Overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opruimer komen pas tot stand op het moment dat Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Opruimer heeft bevestigd. Opruimers-vergelijken.be is bij overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opruimer geen partij. Opruimers-vergelijken.be kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Opruimer om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Opruimers-vergelijken.be jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.
 4. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van de Website door Gebruiker worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 5. Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 5.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Opruimers-vergelijken.be om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

Artikel 7 Privacy

 1. Opruimers-vergelijken.be verwerkt persoonsgegevens van Gebruikers ten behoeve van de uitvoering van de Diensten en aanverwante activiteiten en in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. Op deze verwerking van persoonsgegevens is de Privacy Verklaring van Opruimers-vergelijken.be van toepassing.

Artikel 9 Intellectuele eigendomsrechten

 1. Het is de Gebruiker niet toegestaan de Website of enige inhoud daarvan, zonder schriftelijke toestemming van Opruimers-vergelijken.be, op welke wijze dan ook aan derden ter beschikking te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het Gebruiker niet is toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opruimers-vergelijken.be, een substantieel gedeelte van de inhoud van (een) databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiele gedeelten van de inhoud van een databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.
 2. De Gebruiker garandeert dat de door hem op de Website geplaatste informatie, geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart Opruimers-vergelijken.be volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met het door hem geplaatste informatie op de Website, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

Artikel 10 Uitsluiting

10.1 Opruimers-vergelijken.be behoudt zich het recht voor om de Gebruiker uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Website, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

–       de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;

–       de Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;

–       de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 11 Overmacht

Opruimers-vergelijken.be is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers en/of andere derden waarvan Opruimers-vergelijken.be gebruikt maakt.

Artikel 12 Aansprakelijkheid Opruimers-vergelijken.be

 1. Opruimers-vergelijken.be is alleen aansprakelijk voor directe schade ten gevolge van opzet of grove schuld aan de zijde van Opruimers-vergelijken.be. Onder directe schade worden uitsluitend verstaan de kosten die de Gebruiker redelijkerwijze heeft moeten maken om de tekortkoming van Opruimers-vergelijken.be te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Opruimers-vergelijken.be wel aan de overeenkomst beantwoordt, alsmede redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.
 2. De totale aansprakelijkheid van Opruimers-vergelijken.be kan nimmer meer bedragen dan de totale bedongen vergoeding voor gebruikmaking van de Dienst voor het op het moment dat de tekortkoming zich voordoet lopende jaar, met een maximum van € 500,00
 3. Iedere aansprakelijkheid van Opruimers-vergelijken.be voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten. Meer in het bijzonder is Opruimers-vergelijken.be niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de Gebruiker die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de Website en/of de Diensten.

Artikel 14 Beveiliging

 1. Opruimers-vergelijken.be spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. Opruimers-vergelijken.be legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 17 Geschillen

 1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement Rotterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd op 1 januari 2020

Algemene Voorwaarden OVGL voor Opruimer

Rotterdam, januari 2020

Voor Opruimers

Ten aanzien van de dienstverlening van Opruimers-vergelijken.be (OVGL) gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website van OVGL aanvaardt de ontruimer aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 1. Offerte: ieder schriftelijk aanbod van OVGL met betrekking tot het aankopen/leveren van offerteaanvragen en/of ‘leads’.
 2. Opruimer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst sluit met VGL B.V. met betrekking tot het aankopen/leveren van offerteaanvragen en/of ‘leads’.
 3. Opdrachtgever: bezoekers van de website www.opruimers-vergelijken.be die een vraag/opdracht aan Opruimers voorleggen met als doel het vinden van een Opruimer die aan deze vraag/opdracht kan voldoen.
 4. Leads: een summiere omschrijving van een behoefte aan een bepaald product of dienst, die door een (potentiële) Opdrachtgever aan OVGL is voorgelegd en die kan uitmonden in een overeenkomst tussen deze (potentiële) Opdrachtgever en Opruimer.
 5. Werkdagen: maandag tot en met vrijdag, tussen 09:00 en 17:00 uur, met uitzondering van de in Nederland erkende feestdagen.
 6. Schriftelijk: naast de oorspronkelijke betekenis, wordt onder schriftelijk in deze voorwaarden tevens verstaan correspondentie, bevestigingen en overeenkomsten die elektronisch zijn verzonden of tot stand gekomen.
 7. Iedere schriftelijke Offerte of aanbieding door of namens OVGL is vrijblijvend en bindt VGL B.V. (daaronder begrepen: OVGL) niet, behalve en voor zover schriftelijk en uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen is overeengekomen.
 8. VGL B.V. behoudt alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder de auteursrechten, op de door OVGL verstrekte documenten, bescheiden, materialen, gegevens, teksten, et cetera.
 9. Zonder uitdrukkelijke toestemming van OVGL mogen door OVGL verstrekte documenten, bescheiden, materialen, gegevens, teksten en/of andere zaken niet worden gekopieerd en/of getoond dan wel ter beschikking of inzage worden gesteld aan derden.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

 1. VGL B.V.: VGL B.V. is een besloten vennootschap met statutaire zetel op de Ludold de Jonghstraat 41, 3043 JD, Rotterdam, Nederland.
 2. VGL B.V. neemt deel aan het economisch verkeer, treedt naar buiten en verwerft bekendheid onder de naam OVGL. Dientengevolge is OVGL de handelsnaam van de rechtspersoon VGL B.V.
 3. OVGL: op de website opruimers-vergelijken.be worden door VGL B.V. offerte-aanvragen ontvangen van bezoekers.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, ongeacht op welke wijze deze tot stand komen, en alle andere eventuele rechtshandelingen tussen OVGL en de Opruimer.
 2. OVGL is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden aan te passen of aan te vullen.
 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of er e-mail tussen OVGL en de Opruimer zijn overeengekomen.
 4. OVGL wijst uitdrukkelijk eventuele Algemene Voorwaarden van de Opruimer van de hand.
 5. Indien deze Algemene Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen de Opruimer en OVGL, wordt de Opruimer geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten Overeenkomsten.
 6. Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. OVGL zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Overeenkomsten kunnen, naar keuze van Partijen, mondeling, schriftelijk, telefonisch, op elektronische wijze of op een andere manier worden gesloten. OVGL beslist in – geheel naar eigen inzicht – met welke wijze van totstandkoming zij wel en niet akkoord gaat. De Overeenkomst tussen partijen is bindend, ongeacht de wijze waarop deze tot stand komt.
 2. Ter voorkoming van misverstanden, het in artikel 7:46d en 7:46i van het Burgerlijk Wetboek bedoelde recht tot ontbinding is niet van toepassing op de Overeenkomst.

Artikel 5. Overeenkomst

 1. Een overeenkomst komt eerst tot stand op het moment van mondelinge dan wel schriftelijke kennisgeving van acceptatie of ondertekening door Opruimer van een door OVGL namens VGL B.V. opgestelde en aangeboden overeenkomst.
 2. Indien Opruimer een door OVGL verstrekte lead accepteert voordat sprake is van een door OVGL opgestelde en aangeboden overeenkomst en ondertekening daarvan door Opruimer, wordt de overeenkomst tussen OVGL en Opruimer conform de door OVGL opgestelde versie geacht te zijn tot stand gekomen op het moment van acceptatie van de lead door Opruimer.

Artikel 6. Beëindiging overeenkomst

 1. Opruimer en OVGL gaan, tenzij anders overeen is gekomen, een overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Opruimer kan te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen met ingang over 30 dagen. Indien de schriftelijke opzegging wordt ontvangen door OVGL, deactiveert OVGL de abonnement in de eerste volgende maand na die 30 dagen opzeg termijn.
 2. OVGL behoudt zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig, zonder opgaaf van reden en zonder opzegtermijn te beëindigen.
 3. Opzeggingen via telefoon, post of e-mail worden in verband met fraudegevoeligheid niet in behandeling genomen.
 4. Indien de Opruimer in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, of in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden of andere bepalingen uit de Overeenkomst heeft OVGL het recht de overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten. Dit ontslaat de Opruimer niet van de verplichting om de reeds verschuldigde bedragen te voldoen aan OVGL.

Artikel 7. On hold

 1. Het staat Opruimer te allen tijde vrij om het account, on hold te plaatsen. Gedurende de tijd dat een account on hold staat, worden geen leads ontvangen door Opruimer.
 2. Aan het on hold stellen van een account in de zin van artikel 7.1 van deze voorwaarden is een maximum gesteld van twee opeenvolgende kalendermaanden, gerekend vanaf de dag dat de account on hold wordt gezet. Na verloop van deze periode kan OVGL de overeenkomst ontbinden. Daarmee komen ook alle aan het account behorende rechten te vervallen.

Artikel 8. Overmacht

 1. Indien nakoming van de overeenkomst door OVGL ten gevolge van een toestand van overmacht niet redelijkerwijs kan worden verlangd, is OVGL gerechtigd de uit de overeenkomst voortvloeiende prestaties op te schorten tot deze toestand van overmacht eindigt.
 2. Onder overmacht wordt mede, doch niet uitsluitend, verstaan: bedrijfsstoringen van technische aard of onderbreking van de bedrijfsactiviteiten van OVGL om andere redenen.

Artikel 9. Diensten OVGL

 1. OVGL spant zich in Opruimer leads te leveren die zoveel mogelijk, en in ieder geval de overeengekomen hoeveelheid, commercieel relevante informatie bevatten die door een (potentiële) Opdrachtgever wordt aangeleverd. Onder deze informatie wordt in ieder geval verstaan: een telefoonnummer en/of e-mailadres van de (potentiële) Opdrachtgever en een beknopte omschrijving van de vraag/opdracht van de (potentiële) Opdrachtgever.
 2. De door OVGL aan Opruimer te verstrekken leads worden doorgegeven op het door Opruimer opgegeven e-mailadres.
 3. Opruimer is zelf verantwoordelijk voor adequate opvolging en uitvoering van de verkregen leads en vragen/opdrachten.
 4. Als Opruimer opvolging of uitvoering geeft aan door OVGL gegenereerde leads, door een offerte aan de Opdrachtgever te verstrekken, verplicht Opruimer zich ertoe om deze offerte kosteloos uit te brengen. Opruimer mag aan Opdrachtgever geen inmeetkosten, voorrijdkosten of enige andere kosten in rekening brengen ten aanzien van het kunnen uitbrengen van een offerte.
 5. OVGL is gerechtigd de Website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de Website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens OVGL ontstaat.
 6. Met name garandeert OVGL niet:
  1. dat de informatie op de Website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, waaronder mede verstaan de door Gebruikers opgegeven informatie;
  2. dat de Website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken, en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen;
  3. en dat derden niet de Website en/of de systemen van OVGL onrechtmatig zullen gebruiken.
 7. Het gebruik van de (persoons-)gegevens die door middel van een lead door Opruimers verzonden mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam). Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens (waaronder e-mail adressen) van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.
 8. Indien Opruimer in strijd handelt met het in artikel 9.7 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000 (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van een (persoons-)gegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van OVGL om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Opruimer te nemen en/of schadevergoeding te eisen.
 9. OVGL spant zich naar alle redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of enige vorm van onrechtmatig gebruik. OVGL legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Artikel 10. Reclamering

 1. Opruimers hebben het recht om leads te reclameren als een lead voldoet aan een van de volgende voorwaarden:
  • Offerteaanvragen met een ongeldig telefoonnummer;
  • Offerteaanvragen buiten de gekozen regio of categorie;
  • Dubbel ontvangen offerteaanvragen;
  • Offerteaanvragen met fictieve gegevens
 2. Reclamaties dienen binnen 10 werkdagen na verzending van een offerteaanvraag aan Opruimer per e-mail te worden ingediend bij OVGL op het e-mailadres: partners@opruimers-vergelijken.be, met vermelding van het lead en de reden van reclamatie. OVGL zal binnen één kalendermaand na het ontvangen van een reclamatie beoordelen of de reclamatie terecht is in de zin van artikel 11.1. Het oordeel van OVGL hieromtrent is bindend.
 3. OVGL zal ter compensatie van iedere correct en terecht ingediende reclamatie de waarde van de gereclameerde offerteaanvraag verrekenen met de eerstvolgende factuur na het goedkeuren van de desbetreffende reclamatie.

Artikel 11. Wijzigingen en geldigheid

 1. OVGL behoudt zich het recht voor om de bepalingen van deze algemene voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en deze gewijzigde voorwaarden op haar overeenkomsten, Offertes, aanbieding en prestaties van toepassing te verklaren. Opruimer zal ingeval van wijzigingen in deze voorwaarden schriftelijk worden geïnformeerd.
 2. Opruimer is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzigingen in haar contactgegevens. Indien door nalatigheid van Opruimer deze contactgegevens niet (langer) correct zijn en OVGL hierdoor niet kan voldoen aan de uit art. 9.2 voortvloeiende verplichtingen, komt eventuele schade voor rekening van Opruimer.
 3. Op verzoek van Opruimer kunnen de volgende zaken in de overeenkomst te allen tijde worden aangepast:
  1. het aantal provincies/regio’s van waaruit Opruimer aanvragen ontvangt;
 4. Aanpassingen worden binnen twee werkdagen doorgevoerd door OVGL, mits deze schriftelijk worden doorgegeven.
 5. Ingeval één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar, ongeldig of onvolledig blijken te zijn, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de overige bepalingen in deze voorwaarden. Opruimer en OVGL zullen in overleg de betreffende bepalingen vervangen door afspraken die naar aard, inhoud en strekking de oorspronkelijke bepalingen zoveel mogelijk benaderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. De door OVGL aangeleverde informatie, daaronder begrepen, doch niet uitsluitend, de informatie die OVGL levert met betrekking tot een (potentiële) Opdrachtgever, wordt zo volledig, zorgvuldig en correct mogelijk aan Opruimer verstrekt. OVGL staat echter niet in voor de juistheid van de verstrekte informatie en kan evenmin aansprakelijk worden gesteld uit dien hoofde, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste informatie enigerlei schade ontstaat bij Opruimer.
 2. OVGL is nimmer partij bij enige overeenkomst die tussen Opruimer en een Opdrachtgever tot stand komt, ongeacht of de totstandkoming van deze overeenkomst een gevolg is van een door OVGL verstrekte lead. Voor het uitblijven van betaling door Opdrachtgever aan Opruimer kan OVGL derhalve nimmer aansprakelijk worden gesteld.
 3. In geval van schade veroorzaakt door, of als gevolg van de tussen Opruimer en OVGL gesloten overeenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen, is OVGL slechts verantwoordelijk voor eventuele directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van OVGL of een van zijn werknemers. De aansprakelijkheid van OVGL strekt tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag dat gemoeid is met de uitvoering van de tussen Opruimer en OVGL gesloten overeenkomst waardoor de schade is veroorzaakt.
 4. OVGL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade, schade aan omzet en/of winstderving bij Opruimer.
 5. Opruimer dient de schade onverwijld, doch uiterlijk binnen één maand nadat deze is ontdekt, of redelijkerwijs had moeten worden ontdekt, melden aan OVGL. Ieder recht op schadevergoeding jegens OVGL vervalt na het verstrijken van het ontstaan van deze meldingsplicht.

Artikel 13. Prijzen en betaling

 1. Alle door OVGL vermelde prijzen en tarieven luiden in Euro’s en zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en enige andere van overheidswege opgelegde heffingen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. De tarieven kunnen bestaan uit eenmalige vooraf verschuldigde bedragen en/of maandelijkse of anderszins periodiek verschuldigde bedragen.
 2. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit artikel, is OVGL is te allen tijde gerechtigd haar tarieven aan te passen. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen dat prijzen en tarieven voor een bepaalde periode gelden, gaan de aangekondigde prijswijzigingen voor de maandelijkse en anderszins periodiek verschuldigde bedragen 1 (één) maand na bekendmaking daarvan in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 3. Wijzigingen van de eenmalig vooraf verschuldigde bedragen gaan per direct in. De wijzigingen zullen bekend worden gemaakt via de Website.
 4. Indien de Opruimer niet akkoord wenst te gaan met de in de voorgaande artikelen bedoelde wijzigingen, heeft hij gedurende 14 (veertien) dagen voorafgaand aan de datum waarop de wijziging van kracht wordt, de mogelijkheid om zijn Overeenkomst met OVGL volgens de daarvoor beschreven wijze op artikel 6 op te zeggen.
 5. Naast de in lid 2 en 3 genoemde wijzigingen, is OVGL gerechtigd om jaarlijks haar prijzen en tarieven aan te passen. Aanpassing zal geschieden door middel van een kennisgeving op de website ten minste een maand voor de datum van de tariefwijziging. Ter voorkoming van misverstanden: in dit geval bestaat het recht om op te zeggen als bedoeld in lid 4 van dit artikel niet.
 6. De aan OVGL verschuldigde tarieven dienen bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 7. Enig beroep door de Opruimer op opschorting, verrekening of aftrek is niet toegestaan.
 8. Betaling van Opruimer aan OVGL van de uit overeenkomsten voortvloeiende verschuldigde bedragen kan op de volgende wijzen:
  1. via factuurbetaling achteraf (iDeal, bankoverschrijving of credit card);
  2. via automatische incasso, waartoe OVGL in dat geval wordt gemachtigd door Opruimer;
  3. bij vooruitbetaling, door middel van gebruik van het prepaid-systeem.
 9. Ingeval de betaling niet (tijdig) op de overeengekomen wijze is voldaan zal Opruimer een schriftelijke betalingsherinnering ontvangen met daarin genoemd een uiterste betalingstermijn van 14 dagen. Indien Opruimer niet binnen 14 dagen voldoet aan hetgeen in deze herinnering wordt gevorderd, is Opruimer van rechtswege in verzuim. Opruimer is dan aan OVGL een rentevergoeding verschuldigd van de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als een gehele maand. Daarnaast is Opruimer aan OVGL verschuldigd alle in de redelijkheid gemaakte kosten om buiten rechte betaling van de declaratie te verkrijgen, welke kosten minimaal 15% van de hoofdsom zullen bedragen vermeerderd met omzetbelasting met een minimum van 70 euro, zonder dat de opdrachtnemer gehouden is aan te tonen of hij de betreffende kosten daadwerkelijk heeft gemaakt. Voorts is opdrachtgever in dat geval aan opdrachtnemer verschuldigd alle door opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke kosten. Indien opdrachtnemer derden inschakelt voor de gerechtelijke dan wel buitengerechtelijke werkzaamheden, dan is de opdrachtgever alle kosten, die deze derden in verband met buitengerechtelijke en/ of gerechtelijke werkzaamheden maakt direct dan wel indirect eveneens aan opdrachtnemer verschuldigd.

Artikel 14. Uitblijven betaling

 1. Indien betaling van een door Opruimer verschuldigd bedrag geheel of gedeeltelijk uitblijft en Opruimer door OVGL aan deze verschuldigde betaling is herinnerd in de zin van artikel 13.4 van deze voorwaarden, behoudt OVGL zich het recht voor het account van Opruimer (tijdelijk) on hold te plaatsen in de zin van artikel 7 van deze voorwaarden.
 2. Artikel 7.2 van deze voorwaarden is overeenkomstig van toepassing ingeval het uitblijven van betaling door Opruimer reden is voor het on hold plaatsen van een account.

Artikel 15. Overdraagbaarheid

 1. Het is Opruimer niet toegestaan rechten en verplichtingen verbonden aan en voortvloeiend uit een overeenkomst met OVGL aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van VGL B.V.
 2. Verkoop of doorverkoop van door Opruimer ontvangen offerteaanvragen en/of gegevens van (potentiële) Opdrachtgevers aan derden is niet toegestaan. Bij schending van deze bepaling door Opruimer staat het OVGL vrij de (in)directe schade die dientengevolge is geleden op Opruimer te verhalen.

Artikel 16. Privacybeleid

 1. OVGL verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving en binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.
 2. OVGL verbindt zich ertoe de door (potentiële) Opdrachtgever(s) aangeleverde gegevens uitsluitend aan de Opruimers bekend te maken. Daarnaast verbindt iedere, afzonderlijke Opruimer zich ertoe die gegevens enkel en alleen te gebruiken indien en voor zover deze nodig zijn voor het behandelen en uitvoeren van de opdracht/vraag van de Opdrachtgever.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomsten tussen OVGL en Opruimer(s), waarvan de onderhavige voorwaarden onlosmakelijk deel uitmaken, is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk niet van toepassing.
 2. Geschillen tussen Opruimer en OVGL zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd op 1 januari 2020